24/5/20

טופס וויתור ושחרור מאחריות והצהרת בריאות  
תקנון מועדון רצי תל אביב (מרת"א)

 

פניתי לדניאל קרן ולמועדון רצי תל אביב בבקשה להצטרף לאימוני הקבוצה המתקיימים באופן קבוע בימות השבוע, בריצות הארוכות בסופי שבוע ובמחנות האימונים (להלן: "האימונים").

 1. הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה במצב גופני טוב וכשיר/ה לרוץ ולהתאמן באופן קבוע, ומתחייב/ת להודיע למאמני הקבוצה על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי.
  כמו כן הנני מצהיר/ה כי לא אשתתף באימונים כאשר לא אהיה כשיר/ה לחלוטין לרוץ, לרבות אם אהיה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת.
 2. בררתי וידוע לי היטב כי ההשתתפות באימונים מצריכה סיבולת ובריאות תקינה וברור לי היטב שפעילות הריצה היא בעלת סיכון גבוה ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק.
  אני מוותר על כל תביעה או נזק כספי שיגרם לי בעקבות מניעה להשתתף באימונים. ידוע לי היטב כי הסיכונים הכרוכים באירוע אינם מוגבלים ליכולתי האישית בזמן האימונים בלבד ועלולים להגרם לי גם ע"י גורמים אחרים כמו בריאותי , תזונתי וכושרי הגופני לפני האימון,  שטח הקרקע, מזג האוויר, תנועה של כלי רכב במקום והתנהגותם של משתתפים אחרים באימון.
 3. בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים בריצה, אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף באימונים, למרות הסיכונים. אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך האימונים, בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש (להלן: "הנזק").
 4. הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא לרבות וללא גבול, כל אובדן, פציעה, נזק, מחלה, מוות, או פגיעה אשר נגרמה כתוצאה ישירה או בלתי ישירה  מההשתתפות באימונים, כלפי דניאל קרן, גיא זלוף, ליאור בן דויד, אופיר קינדלר, מועדון רצי תל אביב ו/או שלוחיהם (כל הנ"ל בסעיף זה יקראו להלן: "מנהלי הקבוצה").
 5. אני מתחייב/ת לפרוש מהאימון אם הורו לי ו\או המליצו לי על כך המאמנים או אם בכל שלב באימון אני מבחין/ה בסיכון מסויים או במפגע בטיחותי או אם בכל שלב באימון אני מרגיש/ה כי אינני יכול/ה להמשיך להשתתף בצורה שלא תסכן אותי או אחרים.
 6. אני מסכים/מה ומתחייב/ת שלא אדרוש ולא אגיש תביעה כנגד הצדדים המשוחררים בגין נזקים או אובדנים אחרים שנגרמו לי ואני מסכים/מה לפצות ולשפות את הצדדים המשוחררים בגין כל חיוב שיושת עליהם, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובע במישרין או בעקיפין ולרבות בגין רשלנותם של הצדדים המשוחררים.
 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפי המארגן ו/או מקדמיו ו/או מממניו ו/או כל גוף ממשלתי ו/או עירוני ו/או כל רשות שהיא, לרבות מי מפקידיהם ו/או סוכניהם ו/או נציגיהם, זאת אף אם ניתן לייחס למי מהם ו/או לכל גורם אחר רשלנות ו/או מחדל.
 8. הריני מתחייב/ת כי במקרה ובהליך משפטי כלשהו יקבע כי רשלנותם של הצדדים המשוחררים גרמה למותי, פציעתי או נזקיי האחרים, אזי אהיה אחראי/ת לפצות ולשפות את הצדדים המשוחררים בגין כל סכום שיפסק כנגדם במסגרת הליך כאמור.
 9. הובהר לי והבנתי היטב שהשתתפות באימוני הריצה במסגרת מועדון רצי תל אביב כרוכה בסיכונים ובסכנות שגם זהירות, השגחה, הכשרה, הדרכה ומומחיות אינם יכולים למנוע ועל כן הנני נוטל/ת על עצמי באופן מפורש ומרצון את כל הסיכונים לפגיעה, פציעה ומוות, נזק גופני ואבדן כלכלי שעלולים להיגרם לי, בין אם נגרמו ברשלנותם של הצדדים המשוחררים ובין אם לא.
 10. אני מבין/ה שהמארגן יוכל לעשות שימוש בשמי, בצילום שלי, בהקלטה של קולי ובציטוט של דברי לטובת פרסום וקידום, ושלא אהנה מתמורה כספית כלשהי בגין השימוש באלה. אני מרשה שימוש כזה באלה ומוותר/ת על כל זכות לפרטיות לגביהם.
 11. הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה וכשיר/ה לחתום על הסכם זה.
 12.  קראתי את כל האמור בהסכם זה, הנני מבין/נה את תכנו הבנה מלאה והנני מסכים/מה באישור התשלום להיות מחויב/ת על ידו.

  רישום ותשלום לאימונים

 13. ההצטרפות לאימונים כרוכה בתשלום, יש להרשם דרך מערכת התשלומים האוטומית, באמצעות כרטיס אשראי.
 14. החיוב נעשה חודש בחודשו בעבור כל מחזור אימון החל מתאריך ההצטרפות. החיוב  נעשה בתחילת כל מחזור אימון ולמשך ה30 יום הבאים.
 15. ניתן להקפיא את המנוי באמצעות פנייה בכתב למאמנים, ההקפאה תחל ממחזור האימונים הבא.

 

אני מצהיר\ה כי הבנתי היטב את הכתוב במסמך הזה (טופס ויתור ושחרור), ובעצם השתתפותי באימוני הריצה בקבוצה אני מוותר\ת בשמי ובשם הסמוכים על שולחני, על כל טענה או זכות הקיימת לי על פי כל דין.