20/9/18

טופס וויתור ושחרור מאחריות והצהרת בריאות  
תקנון מועדון רצי תל אביב (מרת"א)

פניתי לדניאל קרן ולמועדון רצי תל אביב בבקשה להצטרף לאימוני הקבוצה המתקיימים באופן קבוע בימות השבוע, בריצות הארוכות בסופי שבוע ובמחנות האימונים (להלן: "האימונים").

  1. הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה במצב גופני טוב וכשיר/ה לרוץ ולהתאמן באופן קבוע, ומתחייב/ת להודיע למאמני הקבוצה על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי.
    כמו כן הנני מצהיר/ה כי לא אשתתף באימונים כאשר לא אהיה כשיר/ה לחלוטין לרוץ, לרבות אם אהיה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת.
  2. בררתי וידוע לי היטב כי ההשתתפות באימונים מצריכה סיבולת ובריאות תקינה וברור לי היטב שפעילות הריצה היא בעלת סיכון גבוה ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק.
    אני מוותר על כל תביעה או נזק כספי שיגרם לי בעקבות מניעה להשתתף באימונים. ידוע לי היטב כי הסיכונים הכרוכים באירוע אינם מוגבלים ליכולתי האישית בזמן האימונים בלבד ועלולים להגרם לי גם ע"י גורמים אחרים כמו בריאותי , תזונתי וכושרי הגופני לפני האימון,  שטח הקרקע, מזג האוויר, תנועה של כלי רכב במקום והתנהגותם של משתתפים אחרים באימון.
  3. בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים בריצה, אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף באימונים, למרות הסיכונים. אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך האימונים, בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש (להלן: "הנזק").
  4. הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא לרבות וללא גבול, כל אובדן, פציעה, נזק, מחלה, מוות, או פגיעה אשר נגרמה כתוצאה ישירה או בלתי ישירה  מההשתתפות באימונים, כלפי דניאל קרן, גיא זלוף, ליאור בן דויד, אלון אייליש, אופיר קינדלר, מועדון רצי תל אביב ו/או שלוחיהם (כל הנ"ל בסעיף זה יקראו להלן: "מנהלי הקבוצה").
  5. אני מתחייב/ת לפרוש מהאימון אם הורו לי ו\או המליצו לי על כך המאמנים או אם בכל שלב באימון אני מבחין/ה בסיכון מסויים או במפגע בטיחותי או אם בכל שלב באימון אני מרגיש/ה כי אינני יכול/ה להמשיך להשתתף בצורה שלא תסכן אותי או אחרים.

אני מצהיר\ה כי הבנתי היטב את הכתוב במסמך הזה (טופס ויתור ושחרור) ואני מוותר\ת מראש בשמי ובשם הסמוכים על שולחני, על כל טענה או זכות הקיימת לי על פי כל דין.